Bumagina 5-2022

V.A. Bumagina, E.V. Martynyuk, E.I. Shvetsov, A.V. Shiryaev

Characteristic of Bazhenov carbonate rocks: Yaptiksalinsky Megadepression, northern part of Western Siberia

DOI 10.31087/0016-7894-2022-5-63-70

Key words: Western Siberia; Bazhenov Formation; Upper Jurassic; carbonate rocks; botryoidal formations.

For citation: Bumagina V.A., Martynyuk E.V., Shvetsov E.I., Shiryaev A.V. Characteristic of Bazhenov carbonate rocks: Yaptiksalinsky Megadepression, northern part of Western Siberia. Geologiya nefti i gaza. 2022;(5):63–70. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-63-70. In Russ.