Grishkevich 2-2024

V.F. Grishkevich, A.A. Nezhdanov, E.V. Oleynik

Possible way of abnormal Bazhenov section imaging on regional stratigraphic scheme of West Siberian Province

DOI 10.47148/0016-7894-2024-2-21-28

Key words: Western Siberia; regional scheme; lower Jurassic deposits; Bazhenov Formation; abnormal section.

For citation: Grishkevich V.F., Nezhdanov A.A., Oleynik E.V. Possible way of abnormal Bazhenov section imaging on regional stratigraphic scheme of West Siberian Province. Geologiya nefti i gaza. 2024;(2):21–28. DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-21-28. In Russ.