Kharakhinov 1-2020

V.V. Kharakhinov

Sedimentary (oil and gas bearing and potentially oil and gas bearing) systems of the Sea of Okhotsk region: geodynamic arrangement

DOI 10.31087/0016-7894-2020‑1‑81‑99

Key words: the Sea of Okhotsk region; oil and gas geodynamics; Cenozoic; sedimentary systems; sequence analysis; strati graphic architecture; geodynamic history.

For citation: Kharakhinov V.V. Sedimentary (oil and gas bearing and potentially oil and gas bearing) systems of the Sea of Okhotsk region: geodynamic arrangement. Geologiya nefti i gaza. 2020;(1):81–99. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2020‑1‑81‑99. In Russ.