Rostovshchikov 1-2021

E.B. Grunis, V.B. Rostovshchikov, B.I. Davydenko

Northern segment of Urals Foredeep: petroleum potential of suture zones

DOI 10.31087/0016-7894-2021-1-41-56

Key words: northern segment of Urals Foredeep; suture zones; horst; ridge; tectonodynamic analysis; reef formations; passive continental margin; orogeny.

For citation: Grunis E.B., Rostovshchikov V.B., Davydenko B.I. Northern segment of Urals Foredeep: petroleum potential of suture zones. Geologiya nefti i gaza. 2021;(1):41–56. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-41-56. In Russ.