Sapyanik 6-2021

V.V. Sap’yanik, E.Yu. Lapteva, E.V. Lyubutina, A.I. Nedospasov, P.I. Novikov, N.V. Petrova, A.V. Fateev, A.P. Khil’ko

Geological structure of Tomsk oil and gas promising zone: new data

DOI 10.31087/0016-7894-2021-6-47-58

Key words: geological model; geodynamics; zoning; oil; gas; resources; Western Siberia; Palaeozoic; Mesozoic; Cenozoic.

For citation: Sap’yanik V.V., Lapteva E.Yu., Lyubutina E.V., Nedospasov A.I., Novikov P.I., Petrova N.V., Fateev A.V., Khil’ko A.P. Geological structure of Tomsk oil and gas promising zone: new data. Geologiya nefti i gaza. 2021;(6):47–58. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-47-58. In Russ.