Skvortsov 1-2020

M.B. Skvortsov, A.D. Dzyublo, O.V. Grushevskaya, M.N. Kravchenko, I.V. Uvarova

Laptev Sea shelf: qualitative and quantitative assessment of hydrocarbon potential

DOI 10.31087/0016-7894-2020-1-5-19

Ключевые слова: estimation of hydrocarbon potential; Laptev Sea shelf; resource potential; source rocks; analogues of the Laptev Sea basin; oil and gas bearing basin of the North Sea.

Для цитирования: Dzyublo A.D., Skvortsov M.B., Grushevskaya O.V., Kravchenko M.N., Uvarova I.V. Laptev Sea shelf: qualitative and quantitative assessment of hydrocarbon potential. Geologiya nefti i gaza. 2020;(1):5–19. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2020‑1‑5‑19. In Russ.