Sobornov 1-2021

K.O. Sobornov, I.P. Korotkov, D.V. Yakovlev, V.A. Kulikov, K.Yu. Kudriavtsev, V.F. Kolecnik

Squeezed diapirs of the Chernyshev Swell (the Timan Pechora Basin): integrated study and petroleum habitat

DOI 10.31087/0016-7894-2021-1-73-88

Key words: Chernyshev Swell; Urals; Timan-Pechora Basin; squeezed diapir; oil; thrust belt; allochthonous salt.

For citation: Sobornov K.O., Korotkov I.P., Yakovlev D.V., Kulikov V.A., Kudryavtsev K.Yu., Kolesnik V.F. Squeezed diapirs of the Chernyshev Swell (the Timan Pechora Basin): integrated study and petroleum habitat. Geologiya nefti i gaza. 2021;(1):73–88. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-73-88. In Russ.