Sotnikova 4-2023

A.G. Sotnikova, K.O. Sobornov, V.G. Pashkov, A.V. Baranova, S.M. Nikitina, A.N. Shaposhnikova, T.A. Karpyuk

Bol’shesyninsky depression: new ideas about structure and petroleum potential according to regional seismic data

DOI 10.47148/0016-7894-2023-4-161-175

Key words: Urals Foredeep; Bol’shesyninsky depression; regional seismic operations; Pechora-Kolvinsky aulacogen; petroleum exploration; fold-and-thrust deformations.

For citation: Sotnikova A.G., Sobornov K.O., Pashkov V.G., Baranova A.V., Nikitina S.M., Shaposhnikova A.N., Karpyuk T.A. Bol’shesyninsky depression: new ideas about structure and petroleum potential according to regional seismic data. Geologiya nefti i gaza. 2023;(4):161–175. DOI: 10.41748 /0016-7894-2023-4-161-175. In Russ.