Poletaev 1-2020

A.V. Poletayev Gas hydrates in the data of thermodynamic research: Azerbaijan sector of the Southern Caspian DOI 10.31087/0016-7894-2020‑1‑113‑117 Key words: gas hydrates; assessment; gas; Southern Caspian; thermodynamic equilibrium. For citation: Poletaev A.V. Laptev Gas hydrates in the data of thermodynamic research: Azerbaijan sector of the Southern Caspian. Geologiya nefti i gaza. 2020;(1):113–117. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2020‑1‑113‑117. In […]

Bochkarev 1-2020

V.S. Bochkarev, A.M. Brekhuntsov, I.V. Kasyanov Endogenous factor of oil generation in Western Siberia DOI 10.31087/0016-7894-2020‑1‑101‑111 Key words: Western Siberia; oil; tectonic and hydrothermal activation; uranium; periodicity. For citation: Bochkarev V.S., Brekhuntsov A.M., Kasyanov I.V. Endogenous factor of oil generation in Western Siberia. Geologiya nefti i gaza. 2020;(1):101–111. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2020‑1‑101‑111. In Russ. Abstract About authors […]

Kharakhinov 1-2020

V.V. Kharakhinov Sedimentary (oil and gas bearing and potentially oil and gas bearing) systems of the Sea of Okhotsk region: geodynamic arrangement DOI 10.31087/0016-7894-2020‑1‑81‑99 Key words: the Sea of Okhotsk region; oil and gas geodynamics; Cenozoic; sedimentary systems; sequence analysis; strati graphic architecture; geodynamic history. For citation: Kharakhinov V.V. Sedimentary (oil and gas bearing and […]

Kasyanov 1-2020

I.V. Kasyanov, A.A. Nezhdanov Role of rock carbonation in formation of hydrocarbon deposits in Western Siberia DOI 10.31087/0016-7894-2020‑1‑69‑79 Key words: carbonate content; carbon dioxide; reservoirs; oil; fields; collectors; fluid migration; Achimov sequence; Western Siberia; Middle Ob region. For citation: Kasyanov I.V., Nezhdanov A.A. Role of rock carbonation in formation of hydrocarbon deposits in Western Siberia. […]

Skvortsov 1-2020

M.B. Skvortsov, A.D. Dzyublo, O.V. Grushevskaya, M.N. Kravchenko, I.V. Uvarova Laptev Sea shelf: qualitative and quantitative assessment of hydrocarbon potential DOI 10.31087/0016-7894-2020-1-5-19 Ключевые слова: estimation of hydrocarbon potential; Laptev Sea shelf; resource potential; source rocks; analogues of the Laptev Sea basin; oil and gas bearing basin of the North Sea. Для цитирования: Dzyublo A.D., Skvortsov […]

Belousov 2-2021

G.A. Belousov, A.B. Gorodkov, A.V. Gvozdeva, Eh.A. Taratyn, B.K. Frolov, T.Yu. Shishkina Delineation of unconformities and stratigraphic limits in carbonate organogenic sections on the basis of analysis of layer thickness variations DOI 10.31087/0016-7894-2021-2-15-25 Key words: carbonate organogenic deposits; unconformities; section breakdown; layer thickness; hiatus; erosion; step; point of inflection. For citation: Belousov G.A., Gorodkov A.B. […]

Kozhevnikova 3-2023

E.E. Kozhevnikova, Yu.A. Yakovlev, S.E. Bashkova, A.V. Botalova Evaluation of geofiltration settings for Devonian terrigenous play in north-eastern part of Volga-Urals Petroleum Province DOI 10.47148/0016-7894-2023-3-47-58 Ключевые слова: Devonian terrigenous sequence; play; geofiltration settings; migration path; water transmissibility; zone of accumulation; petroleum system. For citation: Kozhevnikova E.E., Yakovlev Yu.A., Bashkova S.E., Botalova A.V. Evaluation of geofiltration […]

Grushevskaya 3-2023

O.V. Grushevskaya, A.V. Soloviev, E.A. Vasilyeva, E.P Petrushina, O.N. Kot, G.G. Kryukova, S.V. Shimanskij, F.S. Shchepelev Clinoform sequences in the Barents Sea: settings of formation and evolution DOI 10.47148/0016-7894-2023-3-25-45 Ключевые слова: the Barents Sea; clinoform sequences; seismic sequence; paleogeography; seismic stratigraphy; geological exploration. For citation: Grushevskaya O.V., Soloviev A.V., Vasilyeva E.A., Petrushina E.P., Kot O.N., […]

Sobornov 3-2023

K.O. Sobornov Riphean basins and petroleum superplays of the North Eurasia’ platforms DOI 10.47148/0016-7894-2023-3-9-24 Ключевые слова: Volga-Uralian Basin; Siberian Platform; petroleum superplay; Riphean trough; hydrocarbon migration; basement. For citation: Sobornov K.O. Riphean basins and petroleum superplays of the North Eurasia’ platforms. Geologiya nefti i gaza. 2023;(3):9–24. DOI: 10.41748/0016-7894-2023-3-9-24. In Russ. Acknowledgments: The author expresses his […]

Savinov 2-2023

V.N. Savinov, T.V. Aleksandrova Potential for new hydrocarbon field discovery in Proterozoic deposits of Volga-Urals Region DOI 10.31087/0016-7894-2023-2-37-51 Ключевые слова: Vendian and Riphean deposits; fractured-cavernous reservoir; porosity; permeability; impermeable bed; source rock; petroleum potential of Upper Proterozoic rocks; Volga-Urals region. Для цитирования: Savinov V.N., Aleksandrova T.V. Potential for new hydrocarbon field discovery in Proterozoic deposits […]